"با ما به رویاهایتان رنگ واقعیت بپوشید و پله های ترقی رو پشت سر بگذارید .. "